OSEBNA ASISTENCA (OA)

Osebna asistenca je storitev, ki jo izvajamo na podlagi Zakona o osebni asistenci (ZOA) in je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more opravljati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in ostane enakopravno vključen v družbo.

Za storitve osebne asistence nas kontaktirajte na maja@zdruzenje-ms.si ali po telefonu.             

Kdo je opravičen do osebne asistence?

Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, s stalnim prebivališčem v RS;
 • da je star od 18 do 65 let;
 • da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
 • da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Uporabnik je glede na ugotovljene potrebe po prvi in peti alineji prejšnjega odstavka upravičen do enega ali več osebnih asistentov.

Če je upravičena oseba uveljavila pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičena do osebne asistence tudi po tem, ko dopolni 65 let.

V tem primeru se ponovno oceni potreba po osebni asistenci in odloči o tej pravici.

Storitve osebne asistence so:

 • storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika

Pomoč pri oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature, uporabi stranišča oziroma pri odvajanju, kopanju in umivanju ter vzdrževanju osebne higiene, hranjenju in pitju, gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj; namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji, priprava in dajanje zdravil,…..

 • storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih

 Pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju, čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, občasno čiščenje oken, tal, opravljanje drobnih hišnih opravil, idr.), oskrbi in negi majhnega otroka ,ob prisotnosti uporabnika in njegovih navodilih, urejanju osebne dokumentacije, oskrbi hišnih ljubljenčkov, vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe.

 • spremstvo

Vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru, pomoč pri gibanju- dvigovanje, presedanje, pomoč pri gibanju z vozičkom, vključevanje v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti, osebno spremstvo.

Pri dvigovanju želimo opozoriti, da je potrebna uporaba pripomočkov torej dvigala, saj ne želimo, da si asistenti poškodujejo hrbtenico.

 • pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu

Namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev, urejanje in vodenju dokumentacije, branje in pisanje, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa, pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije. Vsa pomoč na delovnem mestu oz. v izobraževalnem procesu, po navodilih in sodelovanju z uporabnikom.

 • pomoč pri komunikaciji

Branje besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja, komunikacija preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika, prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika, tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala. Pomoč pri besedni in pisni komunikaciji z domačimi in okoljem.

Osebni asistent

Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe s samostojnim podjetnikom.

Odsotnost rednih asistentov (bolniška, dopust) pa lahko nadomeščajo nadomestni asistenti, ki delajo po podjemni pogodbe, po pogodbi s samostojnim podjetnikom, študentsko delo, delo upokojencev.

 • je polnoletna,
 • je poslovno sposobna,
 • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih in
 • ima opravljeno usposabljanje po Zakonu o osebni asistenci (ZOA).

Vlagatelj vloži Vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence na pristojnem Centru za socialno delo.

Postopek ugotavljanja upravičenosti do osebne asistence

Center za socialno delo iz liste izvedencev imenuje dvočlansko strokovno komisijo, ki izdela Mnenje o vsebini storitev osebne asistence in številu ur osebne asistence za vlagatelja.

Komisija ugotavlja upravičenost do osebne asistence na podlagi osebnega razgovora z vlagateljem ali njegovim zakonitim zastopnikom v petih dneh od imenovanja komisije na njegovem domu, pri čemer uporabi standardizirano ocenjevalno orodje za oceno potreb po storitvah osebne asistence ZOjA.

Odločba o pravici do osebne asistence

Odločba o pravici do osebne asistence vsebuje:

 • število ur osebne asistence na teden, ki so uporabniku priznane na podlagi mnenja komisije,
 • sklope storitev osebne asistence,
 • ugotovitev, ali uporabnik prejema dodatek za pomoč in postrežbo
 • navedbo o dolžnosti uporabnika, da bo polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence

Izbor izvajalca osebne asistence

Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik za izvajanje pravice do osebne asistence izbere izvajalca osebne asistence izmed izvajalcev, ki so vpisani v register osebne asistence.

Izvedbeni načrt osebne asistence

Izvedbeni načrt je pisni dogovor o storitvah osebne asistence, ki jih uporabnik potrebuje glede na odločbo centra za socialno delo o pravici do osebne asistence, in ga skupaj pripravita uporabnik, oziroma njegov zakoniti zastopnik in izbrani izvajalec osebne asistence.

Izvedbeni načrt vsebuje:

 • podatki izvajalca in uporabnika storitve
 • pričetek izvajanja osebne asistence, številka veljavne odločbe in število priznanih ur osebne asistence
 • koliko ur osebne asistence na teden bo uporabnik koristil, glede na trenutne potrebe. Ure lahko postopoma dodaja, a ne več kot je določeno v odločbi.
 • storitve osebne asistence, ki izhajajo iz odločbe
 • število osebni asistentov,
 • navedbo o dolžnosti uporabnika, da bo polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence
 • uporabnik je dolžan izvajalca seznaniti, če je uporabnik storitve pomoč na domu in koliko ur na teden. (le te ure se odštejejo od ur priznanih v odločbi za osebno asistenco)

Uporabnik je dolžan izvajalca seznaniti, če koristi ure v okviru storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (le te ure se odštejejo od ur priznanih v odločbi za osebno asistenco).

Za vsako spremembo, ki vpliva na podatke v izvedbenem načrtu, je uporabnik dolžan obvestiti izvajalca.

Podpisani izvedbeni načrt izvajalec osebne asistence pošlje v vednost koordinatorju storitev v skupnosti pred začetkom izvajanja osebne asistence ter ob vsaki novi odločbi, ki spreminja vsebino in obseg osebne asistence.

Poleg izvedbenega načrta se podpiše tudi tripartitni dogovor med uporabnikom storitve, izvajalcem in osebnim asistentom. V dogovoru so navedene vse dolžnosti in pravice uporabnika, izvajalca in asistenta.