ZMANJŠEVANJE SOCIALNE STIGME

Cilj tega programa je članom z obiski poverjenikov, prostovoljcev na domu, z denarno pomočjo ter s svetovanjem in pravno, socialno in psihoterapevtsko pomočjo, pomagati pri zmanjševanju socialne stigme. Zaradi uspešnosti programa v določenem postopku, se osebam  z multiplo sklerozo pogosto povrne in dvigne samopodoba, saj s pomočjo strokovne službe sami člani aktivno sprejemajo odločitve in jih tudi realizirajo. Program je namenjen članom, ki so socialno ogroženi in so izpostavljeni vsem vrstam stigmatizacije. Na Združenju MS Slovenije pa nudimo uporabnikom brezplačno pomoč in svetovanje. Program se izvaja kontinuirano skozi celo leto.

Izvajamo ga s pomočjo visoko kvalificiranih strokovnjakov s področja psihologije, zdravstva, prava, invalidskega in socialnega varstva. Strokovnjaki so vedno na voljo tudi za individualen razgovor in možnost nadaljnje obravnave.

Preprečevanje socialne izključenosti

Oboleli z MS se tedensko in letno srečujejo, izmenjujejo svoje izkušnje , tako na ravni podružnice, kot tudi med podružnicami Združenja po Sloveniji. S predavanji strokovnjakov iz različnih področij, okroglimi mizami  in tematskimi delavnicami mnogim uporabnikom pomagamo pri reševanju težkih življenjskih situacij.

Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic

Cilj te vrste pomoči je, da obolelim z MS pri uveljavljanju njihovih pravic svetujemo in pomagamo na različnih področjih. Člani se srečujejo z različnimi problemi, kot so zavrnitev komisij ZPIZ, CSD, nepoznavanja pravic in  situacije v kateri se znajdejo, zato se lahko obrnejo na strokovno službo Združenja MS Slovenije. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic, izvajamo v vseh 16 podružnicah Združenja multiple skleroze Slovenije.

Obiski poverjenikov/prostovoljcev in konkretna pomoč na domu

Namen poverjenikovih obiskov je izboljšanje, oziroma ohranjanje kvalitete vsakdanjega življenja invalidnih oseb z multiplo sklerozo v njihovem okolju, ter neposredna pomoč pri opravljanju lažjih vsakodnevnih opravil. Z obiski poverjenikov/prostovoljcev na domu pomagamo socialno najšibkejšim, ter tudi tistim članom, ki so stalno nastanjeni v domovih starejših občanov. Prav tako s poverjenikovimi obiski pomagamo članom, ki zaradi različnih razlogov, nimajo kontaktov s svojci ali nimajo svojcev.

Članom večkrat pomagajo pri posredovanju  pomoči, izpolnjevanje obrazcev za denarno socialno pomoč na CSD, izpolnitev vloge za odhod v domsko oskrbo, telefonskih klicih, prevozih, spremljanju uporabnika v lokalne institucije. V kolikor je družina socialno ogrožena, se ji pomaga preko socialne komisije Združenja MS Slovenije z denarno pomočjo pri nakup hrane, kurjava, ozimnice, šolskih potrebščin, zdravil ki jih ZZZS ne krije. Najpogosteje je poverjenik tisti, ki ob ugotovljeni socialni stiski, prvi poišče kontakte z drugimi institucijami v lokalnem okolju in je tudi v stalnem kontaktu s sekretarko Združenja MS Slovenije in vodjo socialnega programa. Skupaj v sodelovanju rešijo veliko socialnih družinskih problemov naših članov.