IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor je izvršilni organ ZMSS, ki ga na predlog predsednika ZMSS potrdi skupščina ZMSS. Izvršni odbor sestavlja predsednik ZMSS, namestnik predsednika ZMSS in 5 rednih članov, ki so iz različnih podružnic. Člane izvršnega odbora se izvoli za štiri leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. Po štiri letnem moratoriju lahko ponovno kandidirajo. Člani izvršnega odbora v obdobju 2021 so:

 • Pavel Kranjc – predsednik
 • Edvard Rednak – namestnik predsednika
 • Sara Ahlin Doljak
 • Antonija Zupančič
 • Elizabeta Pongrac
 • Nada Tomanič
 • Matjaž Potočnik

Izvršni odbor ZMSS predvsem:

 1. Uresničuje sklepe skupščine ZMSS
 2. Pripravlja, sprejema in izvaja letne posebne programe dela ZMSS in letni finančni plan ZMSS
 3. Skrbi za izvajanje razvojnih in investicijskih programov
 4. Odloča o naložbah v višini do 10.000 EUR
 5. Odgovoren je za pripravo letnih poročil o izvajanju programov ZMSS in finančnega poslovanja
 6. Ustanavlja in ukinja komisije in imenuje njihove člane
 7. Obravnava zaključna poročila komisij ZMSS
 8. Po potrebi med dvema zasedanjema skupščine ZMSS imenuje vršilca dolžnosti predsednika podružnice
 9. Odloča o internih cenikih za koriščenje lastnih objektov in prispevkih, ki jih ZMSS nameni za koriščenju programov
 10. Odloča o zaposlovanju rednih in pogodbenih delavcev, plačah, nagradah, potnih stroških in drugih izplačilih
 11. Potrjuje pogodbe z izvajalci programov, z najemniki, z izvajalci investicij in z vsemi dobavitelji
 12. Odloča o nagradah članom ZMSS
 13. Odgovoren za reševanje prošenj in pritožb v mejah pristojnosti
 14. Odloča o pritožbah zoper sklepe organov ZMSS
 15. Odgovarja za pripravo predlogov novih programov dela, novih oblik organiziranosti in novih delovnih mest
 16. Rešuje in pomaga pri reševanju različnih problemov, ki so širšega značaja tako za ZMSS, kot za podružnice
 17. Imenuje predstavnike v druge institucije
 18. Opravlja druge naloge potrebne za nemoteno vodenje ZMSS

Izvršni odbor lahko preko timov – delovnih teles, ki jih formira, vodi in spremlja posamezne posebne socialne programe, ki jih izvaja ZMSS. Predloge in zaključke vodje posameznih timov podajo na sejah izvršnega odbora.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi. Izvršni odbor veljavno sklepa, če je na njem prisotnih večina članov. Glasuje se javno in predlogi so sprejeti, če za njih glasuje večina prisotnih članov.

Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik izvršnega odbora ZMSS, v njegovi odsotnosti pa namestnik. Za svoje delo je odgovoren skupščini, ki ji tudi poda enkrat letno poročilo o delu.