PREDSEDNIK IN NAMESTNIK

Predsednik Združenja multiple skleroze Slovenije je g. Pavel Kranjc, namestnik predsednika je g. Edvard Rednak.

Predsednik zastopa in predstavlja ZMSS doma in v tujini, ter sprejema domače in tuje delegacije ter z njimi opravlja razgovore. Predsednik ima vedno pravico vpogleda v dokumentacijo ZMSS ter v poslovanje organov in teles ZMSS, ter vpogled v dokumentacijo delovanja podružnic. V odsotnosti predsednika ZMSS, zastopa ZMSS po pooblastilu namestnik predsednika ZMSS. V primeru daljše odsotnosti predsednika ZMSS, ali predčasnem prenehanju opravljanja funkcije zaradi objektivnih okoliščin, ga nadomešča namestnik predsednika ZMSS. V primeru predčasnega prenehanja opravljanja funkcije predsednika, se skliče izredna skupščina, v kolikor je rok do sklica redne skupščine daljši od 5 mesecev. Predsednika ZMSS in namestnika predsednika ZMSS izvoli skupščina ZMSS izmed rednih članov z večino glasov navzočih volilnih delegatov. Za svoje delo sta predsednik ZMSS in namestnik predsednika ZMSS odgovorna skupščini ZMSS. Predsednik ZMSS in namestnik predsednika ZMSS sta izvoljena za mandat 4 let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. Po štiriletnem moratoriju lahko ponovno kandidirata. Za opravljanje dolžnosti predsednika ZMSS praviloma ni predvidena redna zaposlitev. Predsednik ZMSS je hkrati predsednik izvršnega odbora.

Predsednik ZMSS predvsem:

  1. Predseduje ZMSS in izvršnemu odboru ZMSS
  2. Odgovarja za poslovanje ZMSS in izvajanje sprejetih sklepov skupščine ZMSS
  3. Sklicuje seje skupščine ZMSS
  4. Predlaga člane izvršnega odbora
  5. Zastopa ZMSS v javnosti
  6. Sklicuje in vodi kolegij predsednikov podružnic
  7. Sklicuje in vodi posvete predsednikov odborov
  8. Predlaga predsednike in člane komisij v potrditev izvršnemu odboru – pri tem mora poskrbeti za enakomerno zastopanost podružnic

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik ZMSS, zapisnikar in dva overitelja.

Način dela skupščine podrobneje določa poslovnik dela skupščine ZMSS, ki ga sprejme skupščina ZMSS.