SKUPŠČINA

Skupščina ZMSS je najvišji organ. Skupščino ZMSS sestavljajo volilni delegati, ki so lahko samo redni člani ZMSS.

Vsaka podružnica ima določeno število volilnih delegatov glede na število rednih članov v podružnici in sicer po naslednjem ključu:

Volilne delegate in njihove namestnike iz podružnice izberejo podružnice na občnih zborih za mandatno dobo 4. let, po stanju na dan 01.01. tistega leta, ki je volilno.

Volilno pravico imajo samo prisotni delegati in vsak volilni delegat ima lahko samo en volilni glas.

Redna skupščina se sklicuje vsako leto. Redno skupščino sklicuje predsednik ZMSS. Vodi jo delovni predsednik, ki je izvoljen v skladu s poslovnikom o delu.

 • od 120 – 1 glas
 • od 121 do 240 – 2 glasova
 • od 241 do 360 – 3 glasovi
 • nad 360 – 4 glasovi
 • Predsednik ZMSS – 1 glas
 • Namestnik predsednika ZMSS – 1 glas
 • Predsednik odbora podpornih članov – 1 glas
 • Predsednik strokovno posvetovalnega odbora – 1 glas
 • Predsednik statutarnega odbora – 1 glas
 • Predsednik finančnega odbora – 1 glas
 • Predsednik nadzornega odbora – 1 glas
 1. Sklepa o dnevnem redu
 2. Sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte ZMSS, za katere je pristojna
 3. Potrjuje programske usmeritve ZMSS
 4. Analizira delo ZMSS, finančno poslovanje in sprejema zaključke
 5. Sprejema vsebinska in finančna poročila ZMSS ter zaključni račun
 6. Obravnava letna poročila odborov
 7. Odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnine
 8. Ustanavlja ali ukinja podružnice
 9. Voli in razrešuje predsednika in namestnika ZMSS
 10. Na predlog predsednika potrdi sestavo izvršnega odbora
 11. Voli predsednika, namestnika predsednika in člane nadzornega odbora,
 12. Voli predsednika in člane disciplinske komisije
 13. Voli predsednike in člane statutarnega odbora, strokovno posvetovalnega odbora in finančnega odbora.
 14. Potrdi ali zavrne člane odbora podpornih članov
 15. Potrdi ali zavrne predlagane predsednike podružnic oz. imenuje vršilca dolžnosti predsednika podružnice
 16. Odloča o povezovanju z drugimi društvi na nacionalni in mednarodni ravni
 17. Podeljuje pohvale in priznanja ZMSS na predlog statutarnega odbora
 18. Sklepa o prenehanju ZMSS
 19. Sprejema pravilnik o materialno finančnem poslovanju ZMSS
 20. Opravlja druge zadeve iz obsega svoje dejavnosti

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik ZMSS, zapisnikar in dva overitelja.

Izredna skupščina se lahko skliče tudi pred pretekom leta. Po potrebi jo skliče predsednik ZMSS na predlog izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/2 volilnih delegatov. Pobudniki za sklic izredne seje skupščine morajo podati pobudo v pisni obliki z obrazloženimi razlogi za sklic. Pobudo za sklic se pošlje sekretarju ZMSS, ki je dolžan z njo pravočasno seznaniti predsednika. Skupščina se sklicuje s pisnimi vabili, ki morajo biti članom posredovana vsaj 14 dni pred sejo. Vabilu je priložen dnevni red in gradivo. Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotna večina predstavnikov članov. Če ob predvidenem začetku ni zagotovljena sklepčnost, se seja preloži za 30 minut. Po izteku časa se seja preloži, če sklepčnost ni zagotovljena. Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje se praviloma opravlja javno, razen če skupščina sklene, da se glasuje tajno. Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja ZMSS je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 volilnih delegatov skupščine ZMSS.

Način dela skupščine podrobneje določa poslovnik dela skupščine ZMSS, ki ga sprejme skupščina ZMSS.