PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

Združenje multiple skleroze Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1973 z namenom, da pomaga in združuje vse osebe z multiplo sklerozo. Trenutno je včlanjenih več kot  2100 članov.

Po dolgoletnem delovanju smo postali reprezentativna  nacionalna invalidska organizacija, katera je zaradi širine delovanja prejela priznanje in status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva. Združenje multiple skleroze izvaja 18 posebnih socialnih programov, s katerimi pomagamo osebam z multiplo sklerozo na različnih področjih izobraževanja, socialnega varstva, zaposlovanja, zdravstva, invalidsko pokojninskega varstva, kulture, športa, itd. Združenje multiple skleroze Slovenije se vključuje na vseh področjih, tudi v lokalni skupnosti  za potrebe težje pokretnih oseb z multiplo sklerozo, s ciljem izboljšati kvaliteto življenja težje pokretnim osebam, ki pri svojem gibanju uporabljajo tehnične pripomočke. Posebej si prizadevamo, da na nivoju lokalne skupnosti odstranimo tako vidne, kot manj vidne ovire in za vse ljudi ustvarimo enakovredne pogoje za čim bolj samostojno življenje.

Združenje multiple skleroze Slovenije pomaga vsem osebam z multiplo sklerozo tako iz zdravstvenega vidika, kot s psihosocialnega vidika s posebnimi socialnimi programi, kateri so prilagojeni specifičnim kategorijam članstva. Posebni socialnimi programi omogočajo osebam z multiplo sklerozo, da lahko kar najdlje ostanejo samostojne in neodvisne, kakovost njihovega življenja pa ostane na najvišji ravni.

Za samostojnost in neodvisnost oseb z multiplo sklerozo  – za uresničevanje pravice do enakih možnosti in socialne vključenosti je temeljnega pomena zagotavljanje  dostopnosti do grajenega okolja, informacij in prevozov .

Za izvajanje v praksi posamezne občine pomeni prednostna naloga osveščanje in informiranje vseh občank in občanov o potrebah in pravicah oseb z oviranostjo.

Osebe z multiplo sklerozo si želijo predvsem :

  • dostopnost do prostorov, kjer poteka uradno poslovanje s strankami,
  • kulturne in športne dejavnosti,
  • vzgoja in izobraževanje.

Še posebej si želijo:

  • urejene sanitarije za uporabnike invalidskih vozičkov,
  • prehodne javne površine in prostore,
  • dostopnost do javnih prevozov,
  • prilagoditev oznak v prometu,
  • dostopnost do stanovanjskih stavb in stanovanj.

Nemalokrat je za težje pokretne osebe ovira tudi ureditev talnih površin. Še vedno se srečujejo s previsokimi robniki in prestrmimi klančinami, ter premalo parkirnimi mesti, oz. zasedenimi mesti.

Združenje multiple skleroze Slovenije je članica obeh največjih svetovnih organizacij: MSIF (Multiple sclerosis international federation) in EMSP (European multiple sclerosis platform). Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami je za Združenje multiple skleroze Slovenije zelo pomembno, saj pripomore k še boljši osveščenosti o vseh raziskavah in dosežkih na področju zdravljenja in obravnave oseb z MS.